تذکر بسیار مهم !

در صورتي كه شماره قبض شما مربوط به سال ١٤٠٢ است، لطفا يك عدد ١١٠ به ابتداي قبض خود اضافه فرماييد. براي مثال شماره قبض ٢١٠٠٠ شما بايد به صورت ١١٠٢١٠٠٠ وارد شود و سپس رمز اينترنتي ٤ رقمي خود را وارد نمائيد. .

نحوه دسترسی !

در صورتی که شماره قبض شما مربوط به سال 1401 است لطفا یک عدد 100 به ابتدای قبض خود اضافه فرمایید، به عنوان مثال شماره قبض 17450 باید بصورت 10017450 وارد شود مراجعین محترم شما می توانید از طریق شماره قبض و رمز اینترنتی درج شده بر روی قبض آزمایش خود جواب آزمایش را به صورت آنلاین دریافت نمایید .