نحوه دسترسی

مراجعین محترم شما می توانید از طریق شماره قبض و رمز اینترنتی درج شده بر روی قبض آزمایش خود جواب آزمایش را به صورت آنلاین دریافت نمایید در پایان هر سال اعداد قبوض به یک رقم 7 تایی تغییر می کند. در صورت داشتن شماره قبض 5 رقمی در پایان سال 1399، برای دیدن جواب خود عدد 60 را به شماره قبض خود اضافه فرمایید. مثال o-17140 برای مشاهده در وب سایت می شود o-6017140